Information om behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Dataskyddsförordningen stärker dataskyddet för alla individer inom EU och reglerar hur personuppgifter får behandlas.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som person såsom personnummer, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Till personuppgifter hör även de elektroniska spår du lämnar i systemloggar som till exempel cookies och IP-adresser.

 

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband gitarrlektioner och på gitarrkursen.se är Dimitrij von Martens. Enbart personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva undervisning och verksamhet på ett bra sätt behandlas (läs mer i avsnitten Vilka personuppgifter behandlar vi? och Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?).

Har du frågor kring integritets- och dataskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@gitarrkursen.se eller ringa 070- 283 72 66.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För att kunna bedriva undervisning och verksamhet på ett bra sätt behandlas personuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, personnummer, adress, samt uppgifter som är relaterade till undervisning såsom planering, mål och förkunskaper inom musik.

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I första hand får vi tillgång till dina personuppgifter genom att du själv uppger dem i samband med lektionsförfrågningar och kontakt via webbformulär, e-postkontakt, telefonsamtal. Det kan även vara i samband med verksamheten på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller muntligt via exempelvis lektionstillfällen
  • Uppgifter som registreras när du besöker gitarrkursen.se såsom cookies och när du loggar in på din gitarrsida och använder träningsfunktionen. (En cookie är en liten textfil som sparas i datorns webbläsare och den kan vid ett senare besök även hämtas från webbläsaren för olika typer av tillämpningar. Inga personliga upplysningar sparas i en cookie. Cookies används för att förbättra hemsidans funktioner. Här kan du läsa mer om hur gitarrkursen.se använder cookies)

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära registerutdrag med de uppgifter vi har om dig och du har rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller att invända mot sådan behandling på sätt som följer av dataskyddsförordningen eller nationell integritetslagstiftning. Du har även rätt till att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifterna eller om du upplever att dessa är felaktiga, vill begära rättelse, radering, begränsning, eller eller vill invända mot behandlingen ta kontakt genom skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@gitarrkursen.seeller ring 070- 283 72  66.

 

Rutiner

Hur länge sparas uppgifterna? Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt i undervisningssyfte, bevaka våra rättigheter eller där det finns stöd enligt lag såsom gällande fakturor och andra dokument som berörs av bokföringslagen och därför sparas i enlighet med tidslängden lagen kräver. Vi raderar eller anonymiserar personuppgifter som inte längre är aktuella och som det inte längre finns rättslig grund att behandla. Personuppgifter till gitarrelever och kunder sparas enbart så länge de kan tänkas vara intresserade av gitarrlektioner. Personuppgifter till gitarrelever som inte tagit några gitarrlektioner på över tre år raderas. Det gäller under förutsättning att det inte finns ett uttalat intresse från personen att återuppta gitarrlektionerna vid ett senare tillfälle, vilket innebär att uppgifterna sparas så länge de anses vara aktuella.

Hur gör vi för att hålla uppgifterna korrekta? Uppgifter rättas när personen, eller den som personen företräder, meddelar att uppgifterna är felaktiga eller har ändrats. Dessutom rättar vi uppgifter utan uppmaning när vi uppmärksammat att de har ändrats. Vi tar även bort uppgifter som inte längre är aktuella.

Vilka har tillgång till uppgifterna? Hos oss är det enbart gitarrläraren som har tillgång till personuppgifterna och personuppgifter överförs aldrig utanför EU/EES.

Hur informerar vi? Nya elever som börjar ta gitarrlektioner hos oss får muntlig information eller ett mail som länkar till information om vad vi sparar och varför. Den muntliga informationen ges vid gitarrlektionstillfället och mailet skickas ut i samband med att de har varit här för första gången.

Hur skyddas uppgifterna? Alla datorer och surfplattor som används i verksamheten är försedda med lösenord. Alla inloggning på hemsidan ”gitarrkursen.se” är lösenordskyddad. Rensning av gamla säkerhetskopior görs minst en gång per år.

 

Datainspektionen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskydd och behandling av personuppgifter i Sverige. Du har rätt att göra klagomål kring behandling av personuppgifter till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på www.datainspektionen.se.